Algemene Voorwaarden

Prijzen

De prijzen op de website zijn indicatief en kunnen aangepast worden. In de communicatie in mail worden de juiste prijzen vermeld. De prijzen variëren afhankelijk van het gekozen materiaal, de begeleiding, het aantal dagen, de verplaatsing, de speciale materialen en de administratie. Verzekering is tenzij anders vermeld niet inbegrepen in de prijs.
Vrijgesteld van BTW ingevolge art, 44 par, 2-8

Annulatie door de klant bij een kamp, sportdag, workshop, teambuilding, evenement

  • Tot 60 dagen voor datum activiteit: 20% van de prijs
  • Tot 30 dagen voor datum activiteit: 50% van de prijs
  • Tot 14 dagen voor datum activiteit: 75% van de prijs
  • Minder dan 7 dagen voor datum activiteit: 100% van de prijs

Deze opsomming is niet limitatief en dient ter compensatie van de door ons gemaakte kosten en winstderving.

Indien een deelnemer van een activiteit door omstandigheden verhinderd is om deel te nemen, kan het bedrag van de activiteit terugbetaald worden onder volgende voorwaarden: 1. Het aantal geannuleerde deelnemers bedraagt maximum 10% van het ingeschreven aantal deelnemers. Indien meer wordt er voor het maximumbedrag tot 10% terugbetaald . 2. Het minimum aantal betalende deelnemers blijft behouden.

Annulatie door de klant bij huur materiaal

Volledige annulatie van uw reservatie is uitsluitend mogelijk tot 30 dagen voor het begin van de activiteit.

  • Tot 30 dagen voor afhalen materiaal: 10% van de prijs
  • Tot 14 dagen voor afhalen materiaal: 50% van de prijs
  • Tot 7 dagen voor afhalen materiaal: 75% van de prijs
  • Minder dan 3 dagen voor afhalen materiaal: 100% van de prijs

Deze opsomming is niet limitatief en dient ter compensatie van de door ons gemaakte kosten en winstderving.

Indien een deelnemer van een activiteit door omstandigheden verhinderd is om deel te nemen, kan het bedrag van de activiteit terugbetaald worden onder volgende voorwaarden: 1. Het aantal geannuleerde deelnemers bedraagt maximum 10% van het ingeschreven aantal deelnemers. Indien meer wordt er voor het maximumbedrag tot 10% terugbetaald . 2. Het minimum aantal betalende deelnemers blijft behouden.

Annulatie door avontuurlijk natuurlijk/sam collin

Indien de activiteit door overmacht, veiligheidsredenen of extreem slechte weersomstandigheden geen doorgang vindt,  wordt in overleg met de deelnemers een andere datum gekozen. Avontuurlijk Natuurlijk/Sam Collin behoudt zich ook het recht om de activiteit op de dag van uitvoering om bovenstaande redenen te veranderen en zelfs geheel of gedeeltelijk te annuleren, en dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op een prijsvermindering of schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Zowel Avontuurlijk Natuurlijk/Sam Collin als hun begeleiders en medewerkers, kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, stoffelijke schade, diefstal of verlies berokkend aan deelnemers door deelnemers of derden, opgelopen voor, tijdens of na deelname aan onze activiteiten of door het gehuurde materiaal.

Zij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven door de deelnemers van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen door ons gegeven.  Voorgaande afspraken gelden ook voor diensten geleverd door tussenpersonen voor zover deze verantwoordelijkheid niet anders geregeld is door de wetgeving.

Al het materiaal dat voor de activiteit door ons ter beschikking gesteld wordt en door toedoen van de deelnemers beschadigd of verloren geraakt zal door ons in rekening gebracht worden aan de deelnemers.

Alle lichamelijke ongemakken (ziekte, beperking, allergie, enz.…) die een invloed kunnen hebben op het uitoefenen van de gekozen activiteiten of sporten dienen vooraf schriftelijk te worden gemeld.

Indien bij schadegeval of ongeval blijkt dat de deelnemer onder invloed is van alcohol, drugs of zware medicatie, dan is deze deelnemer alleen en exclusief aansprakelijk voor de schade en/of het ongeval en alle gevolgen daaraan verbonden.

Tijdens onze activiteiten zullen we de deelnemer motiveren en stimuleren om nieuwe dingen te proberen. Deelnemers zijn niet verplicht oefeningen/hindernissen die in hun ogen onmogelijk te nemen zijn uit te voeren of te overschrijden. Als je bepaalde oefeningen niet wil uitvoeren laat het ons gewoon weten.

Afspraken voor een goed verloop

Alle deelnemers verbinden zich er toe de regels en richtlijnen van onze organisatie en zijn begeleiders te volgen.

Deelnemers kunnen bij ernstige overtredingen van onze afspraken door onze organisatie of begeleiders uitgesloten worden, zonder dat zij aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.

Deelnemers verlenen onvoorwaardelijk en exclusief toestemming voor het gebruik van foto’s of video’s genomen tijdens de activiteiten georganiseerd door Avontuurlijk Natuurlijk/Sam Collin met inbegrip van iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning daarvan zowel in geprinte als digitale vorm, alsmede het gebruik in publicaties, advertenties en de website van Avontuurlijk Natuurlijk/Sam Collin en haar partners. Alle rechten die voortvloeien uit deze medewerking, waaronder eventuele  auteursrechten worden volledig overgedragen aan Avontuurlijk Natuurlijk/Sam Collin .

Geschillen

Alle geschillen tussen Avontuurlijk Natuurlijk/Sam Collin en onze klanten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.