Algemene Voorwaarden

Prijzen

De prijzen op de website zijn indicatief en kunnen aangepast worden. In de communicatie in mail worden de juiste prijzen vermeld. De prijzen variëren afhankelijk van het gekozen materiaal, de begeleiding, het aantal dagen, de verplaatsing, de speciale materialen en de administratie. Verzekering is tenzij anders vermeld niet inbegrepen in de prijs. Activiteiten met begeleiding zijn vrijgesteld van BTW ingevolge art, 44 par, 2-8. Het huurprijzen zijn altijd inclusief 21% btw.

Annulatie door de klant bij een kamp, sportdag, workshop, teambuilding, evenement

 • Tot 60 dagen voor datum activiteit: 20% van de prijs
 • Tot 30 dagen voor datum activiteit: 50% van de prijs
 • Tot 14 dagen voor datum activiteit: 75% van de prijs
 • Minder dan 7 dagen voor datum activiteit: 100% van de prijs

Deze opsomming is niet limitatief en dient ter compensatie van de door ons gemaakte kosten en winstderving.

Indien een deelnemer van een activiteit door omstandigheden verhinderd is om deel te nemen, kan het bedrag van de activiteit terugbetaald worden onder volgende voorwaarden: 1. Het aantal geannuleerde deelnemers bedraagt maximum 10% van het ingeschreven aantal deelnemers. Indien meer wordt er voor het maximumbedrag tot 10% terugbetaald . 2. Het minimum aantal betalende deelnemers blijft behouden.

Annulatie door de klant bij huur materiaal

Volledige annulatie van uw reservatie is uitsluitend mogelijk tot 30 dagen voor het begin van de activiteit.

 • Tot 30 dagen voor afhalen materiaal: 10% van de prijs
 • Tot 14 dagen voor afhalen materiaal: 50% van de prijs
 • Tot 7 dagen voor afhalen materiaal: 75% van de prijs
 • Minder dan 3 dagen voor afhalen materiaal: 100% van de prijs

Deze opsomming is niet limitatief en dient ter compensatie van de door ons gemaakte kosten en winstderving.

Indien een deelnemer van een activiteit door omstandigheden verhinderd is om deel te nemen, kan het bedrag van de activiteit terugbetaald worden onder volgende voorwaarden: 1. Het aantal geannuleerde deelnemers bedraagt maximum 10% van het ingeschreven aantal deelnemers. Indien meer wordt er voor het maximumbedrag tot 10% terugbetaald . 2. Het minimum aantal betalende deelnemers blijft behouden.

Annulatie door Sporty

Indien de activiteit door overmacht, logistieke moeilijkheden, veiligheidsredenen of extreem slechte weersomstandigheden geen doorgang vindt,  wordt in overleg met de deelnemers een andere datum gekozen. Sporty behoudt zich ook het recht om de activiteit te veranderen en zelfs geheel of gedeeltelijk te annuleren, en dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op een prijsvermindering of schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Zowel Sporty als hun begeleiders en medewerkers, kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, stoffelijke schade, diefstal of verlies berokkend aan deelnemers door deelnemers of derden, opgelopen voor, tijdens of na deelname aan onze activiteiten of door het gehuurde materiaal.

Zij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven door de deelnemers van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen door ons gegeven.  Voorgaande afspraken gelden ook voor diensten geleverd door tussenpersonen voor zover deze verantwoordelijkheid niet anders geregeld is door de wetgeving.

Al het materiaal dat voor de activiteit door ons ter beschikking gesteld wordt en door toedoen van de deelnemers beschadigd of verloren geraakt zal door ons in rekening gebracht worden aan de deelnemers.

Alle lichamelijke ongemakken (ziekte, beperking, allergie, enz.…) die een invloed kunnen hebben op het uitoefenen van de gekozen activiteiten of sporten dienen vooraf schriftelijk te worden gemeld.

Indien bij schadegeval of ongeval blijkt dat de deelnemer onder invloed is van alcohol, drugs of zware medicatie, dan is deze deelnemer alleen en exclusief aansprakelijk voor de schade en/of het ongeval en alle gevolgen daaraan verbonden.

Tijdens onze activiteiten zullen we de deelnemer motiveren en stimuleren om nieuwe dingen te proberen. Deelnemers zijn niet verplicht oefeningen/hindernissen die in hun ogen onmogelijk te nemen zijn uit te voeren of te overschrijden. Als je bepaalde oefeningen niet wil uitvoeren laat het ons gewoon weten.

Afspraken voor een goed verloop

Alle deelnemers verbinden zich er toe de regels en richtlijnen van onze organisatie en zijn begeleiders te volgen.

Deelnemers kunnen bij ernstige overtredingen van onze afspraken door onze organisatie of begeleiders uitgesloten worden, zonder dat zij aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.

Deelnemers verlenen onvoorwaardelijk en exclusief toestemming voor het gebruik van foto’s of video’s genomen tijdens de activiteiten georganiseerd door Sporty met inbegrip van iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning daarvan zowel in geprinte als digitale vorm, alsmede het gebruik in publicaties, advertenties en de website van Sporty en haar partners. Alle rechten die voortvloeien uit deze medewerking, waaronder eventuele  auteursrechten worden volledig overgedragen aan Sporty.

Geschillen

Alle geschillen tussen Sporty en onze klanten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE HUUR VAN

MATERIALEN OF OPSTELLINGEN

VERHUURDER :                Sporty Sportief vzw, met zetel te 3010 Kessel-Lo, Verzoeningstraat 13, BE0475 881 010.
vertegenwoordigd door haar bestuurders, Jeroen Goffin en Steffi swennen

HUURDER :                      

PERIODE :                        

HUURPRIJS :                   

TE BETALEN WAARBORG :                       

Afleveren door verhuurder / afhalen door huurder (schrappen wat niet past)

op                                                                                  TE

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten of andere handelingen tussen huurder en verhuurder, die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van het gehuurde door de verhuurder aan de huurder en het in verband daarmee verlenen van diensten door verhuurder aan huurder, behoudens schriftelijk door de verhuurder aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

De huurder, die een overeenkomst tot huur van materialen of goederen met de verhuurder sluit, zowel schriftelijk als mondeling, wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden.

ARTIKEL 2 – DUUR VAN DE HUUR

De huur gaat in, naargelang van het geval:

 • op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder;
 • op het ogenblik dat het gehuurde door de verhuurder aan de transporteur is overgedragen.
 • Indien de verhuurder de materialen zelf levert en/of opstelt, van zodra de opstelling is geplaatst

De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen.

De huur eindigt in alle gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren of tegen aflevering door de verhuurder van een retourbewijs.

ARTIKEL 3 – LEVERING GEHUURDE DOOR DE VERHUURDER

Indien is overeengekomen dat het gehuurde door de verhuurder geleverd wordt, dan zorgt de huurder voor een afgevaardigde die de goederen in ontvangst neemt op de afgesproken tijd en plaats.

Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug mee te nemen en zal deze gerechtigd zijn om de volledige vervoerskosten en de volledige huurprijs aan te rekenen.

De door de verhuurder opgegeven afleveringsdata en –tijden zijn louter benaderend en eventuele vertraging levert geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst of schadeloosstelling.

ARTIKEL 4 – ANNULATIE DOOR DE HUURDER

 • Vanaf 1 november tot en met 1 april
  • Gratis annulatie tot 21 dagen voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment.

   • Annulatie tot 7 dagen voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment: 20% van het huurbedrag (incl. btw) met een minimum van €30 incl. btw.

   • Annulatie tot 48 uur voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment: 50% van het huurbedrag (incl. btw) met een minimum van €30 incl. btw.

   • Annulatie binnen de 48 uur voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment: 75% van het huurbedrag (incl. btw) met een minimum van €30 incl. btw
 • Vanaf 2 april tot en met 31 oktober
  • Gratis annulatie tot 14 dagen voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment.

   • Annulatie tot 7 dagen voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment: 20% van het huurbedrag (incl. btw) met een minimum van €30 incl. btw.

   • Annulatie tot 48 uur voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment: 75% van het huurbedrag (incl. btw) met een minimum van €30 incl. btw.

   • Annulatie binnen de 48 uur voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment: 100% van het huurbedrag (incl. btw) met een minimum van €30 incl. btw

De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen, betaalt een annulatiekost, gelijk aan het minimum huurbedrag (1 periode huur), incl BTW.

ARTIKEL 5 – IN GEVAL VAN NIET TIJDIGE TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE

De verhuurder zal gerechtigd zijn de huurprijs verder aan te rekenen voor de periode dat hij niet terug in het bezit gesteld wordt van het gehuurde.

Indien het gehuurde echter gereserveerd is voor andere klanten, zal de verhuurder gerechtigd zijn het gehuurde te komen terug halen. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zullen volledig ten laste van de huurder zijn, onverminderd eventuele aantoonbare schade van de verhuurder.

ARTIKEL 6 – IN GEVAL VAN SCHADE AAN EN/OF VERLIES VAN MATERIAAL

De huurder ontvangt bij afhaling/ontvangst van het gehuurde een prijslijst met opgave van de verlieswaarde van het materiaal of onderdelen van het materiaal.  De huurder aanvaardt deze bedragen door inontvangstname van het gehuurde.

Bij verlies en/of schade van materiaal of onderdelen van materiaal is de verhuurder gerechtigd de opgegeven bedragen aan te rekenen aan de huurder.

ARTIKEL 7 – IN GEVAL VAN NIET TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE

De verhuurder zal de huurder aangetekend in gebreke stellen.   Indien na deze ingebrekestelling de gehuurde materialen nog steeds niet worden terug gegeven, zal de verhuurder de keuze hebben tussen het aanrekenen van de koopprijs, opgegeven in de prijslijst, of het gehuurde terug te halen zonder beroep te moeten doen op de rechtbank.   Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zullen volledig ten laste van de huurder zijn, en zulks onverminderd andere door de verhuurder aan te tonen schade.

De verhuurder zal eveneens gerechtigd zijn de huurprijs verder aan te rekenen voor de periode dat hij niet terug in het bezit gesteld wordt van het gehuurde.

ARTIKEL 8 – verbod van onderverhuring of overdracht

Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden ter beschikking te stellen of te overhandigen.

ARTIKEL 9 – STAAT VAN HET GEHUURDE OF DE GEHUURDE OPSTELLING

De verhuurder levert de goederen af in goede staat van onderhoud. Bij het afhalen of bij inontvangstneming dient de huurder dit desgewenst te controleren.

De gehuurde materialen worden steeds geleverd met de noodzakelijke etiketten, informatie, handleidingen en desgevallend veiligheidsvoorschriften, noodzakelijk voor een goed en veilig gebruik van het gehuurde of de gehuurde opstelling.

De inontvangstneming door de huurder of door zijn gemachtigde zonder verdere opmerkingen geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de materialen in goede staat en van ontvangst van de vereiste etiketten, informatie, gebruiksaanwijzing en desgevallend veiligheidsvoorschriften. 

De huurder verklaart uitdrukkelijk de handleiding en uitleg over de werking en de veiligheidsvoorschriften van de gehuurde materialen te hebben ontvangen.   Indien deze zouden ontbreken, mag de huurder het gehuurde niet in gebruik nemen en dient deze onmiddellijk de verhuurder te verwittigen.

Alle eventuele gebreken aan de materialen dienen onmiddellijk, doch ten laatste binnen de 24 uur gemeld te worden aan de verhuurder.

Gebreken aan de goederen, die door de huurder of de klanten van de huurder worden veroorzaakt, vallen ten laste van de huurder.   

De huurder is aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. van het gehuurde.

De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade bekend te maken.

Dit gebeurt door de schadevaststelling door de klant te laten tekenen of bij weigering per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen 5 dagen de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen.

Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

De verhuurder heeft het recht om de waarborg bij schade in te houden.

ARTIKEL 10 – HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

De facturen van de verhuurder zijn contant betaalbaar voorafgaandelijk aan de inontvangstname van de materialen of ten laatste tegen de vervaldatum.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is vanaf de datum van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke verwijlintrest over het opeisbare bedrag verschuldigd, te verhogen met een vergoeding van 10%.

De BTW valt ten laste van de huurder. Alle prijzen worden incl. BTW vermeld.

Elk protest door de huurder dient aangetekend te gebeuren binnen de 14 dagen na facturatiedatum aan de maatschappelijke zetel van de verhuurder.

ARTIKEL 11 – BORGSOM

Indien een borgsom verschuldigd is, dient deze betaald te worden bij of voor het afsluiten van het contract. De borgsom kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De verhuurder kan doch moet de borgsom niet aftrekken van alle verschuldigde bedragen. Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zo de huurder alle verplichtingen heeft voldaan. De waarborg geeft nooit recht op intresten.

ARTIKEL 12 – RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

Onverminderd hetgeen in artikel 8 wordt bepaald, is de huurder verplicht het gehuurde te gebruiken als een goede huisvader en dient hij de gehuurde materialen in goede staat terug af te leveren aan de verhuurder.. 

De huurder verklaart het gehuurde te zullen gebruiken volgens de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften, die bij het gehuurde worden geleverd.   De huurder waakt eveneens over het correcte, veilige en en zorgvuldige gebruik van de materialen of de opstelling door derden.  Indien de veiligheidsvoorschriften vereisen dat de gehuurde opstelling enkel onder toezicht wordt gebruikt, zal de huurder zelf en op eigen kosten instaan voor begeleiding of toezicht, tenzij er met de verhuurder andersluidende afspraken werden gemaakt.

Voor het gebruik van sommige spelen, zoals o.m. lasergame, archery tag, (kinder)paintball, enz… dient de huurder, die geen eigenaar is van het domein waar deze spelen worden georganiseerd, er op toe te zien dat hij beschikt over de toelating van de eigenaar van het domein.  Deze opsomming is niet limitatief.  In geen geval kan de verhuurder verantwoordelijk zijn, indien blijkt dat de eigenaar bezwaar maakt tegen het spelen van bepaalde spelen op zijn domein.

Indien het gehuurde voor meerdere dagen wordt opgesteld staat de huurder in voor het veilig achterlaten van de gehuurde opstelling en zal de huurder de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om het gehuurde af te sluiten bij niet gebruik, indien nodig.   De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen door het gebruik van het gehuurde door derden indien het gehuurde zonder toezicht wordt achter gelaten.

De huurder dient het gehuurde geregeld te inspecteren op de goede werking en tijdig het benodigde dagelijkse of periodieke onderhoud voor het behoud van de goede werking te doen. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten.

ARTIKEL 13 – ONTBINDING VAN DE HUUR

Partijen hebben het recht om de overeenkomst mits voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen of ontbonden te verklaren in een of meerdere van de hierna bepaalde gevallen:

 • wanneer de huurder zijn betalingsverplichtingen, waaronder deze inzake de huur of de waarborg, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen;
 • indien de verhuurder zijn leveringsplicht niet nakomt;
 • ingeval van enige andere ernstige tekortkoming van de huurder zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, afstand van het gehuurde aan derden, enz.
 • ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of in vereffeningstelling van huurder of verhuurder;

Bij tekortkomingen door de huurder heeft de verhuurder het recht van rechtswege op kosten van de huurder het gehuurde terug te halen, waar het zich ook moge bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken, en dit onverminderd zijn recht op aantoonbare schadevergoeding en zijn recht om de overeengekomen huursom op te eisen voor de overeen gekomen huurperiode of de opgegeven vermoedelijke huurtijd.

Bij tekortkomingen door de verhuurder heeft de huurder het recht zijn aantoonbare schade te verhalen op de verhuurder.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER EN VERZEKERINGEN

De huurder dient er over te waken dat de gebruikers van de materialen de gebruiks-aanwijzigingen en de veiligheidsinstructies, die bij het gehuurde worden geleverd, correct volgen.

De huurder, die de materialen gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor derden, dient de bestaande reglementeringen en veiligheidsvoorschriften na te leven en dient een verzekering af te sluiten om schade aan derden en aan de materialen te dekken.

Het risico bij gebruik van het gehuurde gedurende de periode van de huur ligt bij de huurder, zonder mogelijk verhaal op de verhuurder, tenzij de huurder kan aantonen dat de schade veroorzaakt is door tekortkomingen of gebreken aan het gehuurde.

De verhuurder is in geen geval aansprakelijk bij verkeerd, onveilig en oneigenlijk gebruik van het gehuurde.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER

Indien de aansprakelijkheid van de verhuurder wordt weerhouden, dient de huurder de verhuurder zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 8 dagen aangetekend in gebreke te stellen.

Indien de huurder gebreken of tekortkomingen aan de gehuurde materialen vaststelt dient deze de verhuurder onmiddellijk, doch ten laatste binnen de 24 uur na de vaststelling hiervan in kennis te stellen.  De huurder mag het gehuurde dan niet langer gebruiken totdat de verhuurder het gehuurde heeft kunnen inspecteren en indien nodig herstellen.   De huurder zal dan gerechtigd zijn op terugbetaling van de huur voor de betreffende periode dat het gehuurde niet kon gebruikt worden.

De huurder aanvaardt uitdrukkelijk de verhuurder te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van een door hen geleden schade, in de gevallen waarbij de aansprakelijkheid van verhuurder in huidige voorwaarden werd uitgesloten. Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die de verhuurder dient te maken om zich te verdedigen tegen de aanspraken van derden.

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

De rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.

Gedaan te Leuven,

DE VERHUURDER                                                                                     DE HUURDER

Voor Sporty Sportief vzw